VTV1- Doanh Nghiệp – Doanh Nhân
đã đưa tin về sản phẩm khẩu trang WAKAMONO

Nguồn: https://www.facebook.com/wakamonobio/videos/806466623346439