FM99.9 đã phỏng vấn và đưa tin về khẩu trang WAKAMONO

 

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=J6KIICwwUlI&list=UUL3IsXXpeyvn2oGMGHN-nQw