Bản Tin Thế Hệ Số – VTV6 23/07/2021
đã có cuộc phỏng vấn về Wakamono

Nguồn: https://www.facebook.com/wakamonobio/videos/833198393983694